Denne siden viser hvordan kvoteandelen for ulike fartøygrupper har utviklet seg på kommunenivå i perioden 2004-2018. I denne sammenhengen vil kvoteandel bety hvor stor andel av fartøygruppekvoten, ikke totalkvoten, som kan fiskes av fartøy som hører til i en gitt kommune. For mer informasjon, se på siden «Om appen».

For å beregne kvoteandelen på kommunenivå, er det tatt utgangspunkt i hvor personer som eier fartøy med kvote er bosatt, justert etter hvilken eierandel de har i fartøyet. Det viser med andre ord ikke kvoteandelen som tilhører selskaper som er registrert i kommunen.

Eksempel:

  • Selskapet «Nordland kystfiske» eier fartøyet «Harstadværing» som er registrert i Harstad. Kvoteandelen til fartøyet er 2 prosent.
  • Selskapet «Nordland kystfiske» eies av to personer, som har en eierandel i selskapet på 50 prosent hver. Den ene eieren bor i Harstad, og den andre i Bodø.
  • Kvoteandelen på 2 prosent blir dermed fordelt mellom Harstad og Bodø, med 1 prosent i hver kommune.
Denne siden viser hvordan kommunens andel av landet torsk, NVG-sild og makrell har utviklet seg i perioden 2004-2018. For mer informasjon, se på siden «Om appen».
Denne siden viser hvordan kvoteandel og andel av landingene har utviklet seg fra ett utvalgt år til et annet, vist i et kart. Hver sirkel på kartet viser en kommune. Størrelsen på sirkelen gir uttrykk for hvor stor endring i prosentpoeng det er mellom de to årene. Fargen viser om denne endringen er positiv (blå) eller negativ (rød), altså om kommunen har økt eller fått redusert sin kvoteandel/landingsandel fra startåret til sluttåret. Kartet er klikkbart.
Kartene vil ikke vises korrekt i Internet Explorer. Vennligst benytt en annen nettleser.

Kvoteandel (tillatelser)

Andel av landinger

Hva er dette?

Dette er en app som muliggjør interaktiv visning av data som Riksrevisjonen har mottatt og bearbeidet i forbindelse med undersøkelsen av kvotesystemet i kyst- og havfisket. Appen gjør det mulig for brukere å se utviklingen i kvoteandel (fangstrettigheter) og andel av landinger (fangstkvantum) i sin kommune, både på kart og i grafvisning. Vi gjør oppmerksom på at appen er eksperimentell, og at den kan krasje.

Hva betyr kvoteandel?

Det norske kvotesystemet består av mange ulike fartøygrupper. Noen eksempler er «torsketrål» og «torsk kyst 11-14,9 meter». Disse gruppene disponerer en relativt fast andel av den totale kvoten hvert år. Denne appen viser hvor stor andel av gruppekvoten som kan fiskes av fartøy som hører til i spesifikke kommuner. Dersom gruppen NVG-kyst er oppført i Alta kommune med en andel på 20 prosent, betyr det at fartøy som er hjemmehørende i Alta kommune kan fiske 20 prosent av gruppekvoten

Hvordan er kvoteandelen beregnet?

For å beregne kvoteandelen på kommunenivå, er det tatt utgangspunkt i hvor personer som eier fartøy med kvote er bosatt, justert etter hvilken eierandel de har i fartøyet. Det viser med andre ord ikke kvoteandelen som tilhører selskaper som er registrert i kommunen.

Eksempel:

  • Selskapet «Nordland kystfiske» eier fartøyet «Harstadværing» som er registrert i Harstad. Kvoteandelen til fartøyet er 2 prosent.
  • Selskapet «Nordland kystfiske» eies av to personer, som har en eierandel i selskapet på 50 prosent hver. Den ene eieren bor i Harstad, og den andre i Bodø.
  • Kvoteandelen på 2 prosent blir dermed fordelt mellom Harstad og Bodø, med 1 prosent i hver kommune.

Hva betyr prikkene på kartet?

Hvert punkt på kartet viser differansen mellom kvoteandelen i en kommune i to utvalgte år. Hver sirkel på kartet viser en kommune. Størrelsen på sirkelen gir uttrykk for hvor stor endring i prosentpoeng det er mellom de to årene. Fargen viser om denne endringen er positiv (blå) eller negativ (rød), altså om kommunen har økt eller fått redusert sin kvoteandel/landingsandel fra startåret til sluttåret. Kartet er klikkbart.

Hvorfor legger Riksrevisjonen ut dette?

Riksrevisjonen har en strategisk målsetning om å utforske mulighetene for å benytte digitale hjelpemidler i forbindelse med rapportering av revisjoner. Ettersom forvaltningsrevisjonen om kvotesystemet omfattet store mengder data som Riksrevisjonen har bearbeidet på andre måter enn forvaltningen selv, ble det besluttet å tilgjengeliggjøre noen av disse dataene for et bredere publikum.

Hvem har utviklet appen?

Appen er utviklet av revisjonsteamet som har skrevet rapporten, og Riksrevisjonens innovasjonslab og IT-avdeling har bistått med kvalitetssikring, kodeforbedringer, optimaliseringer og publisering av appen.

Hva slags teknologi er benyttet til å utvikle appen?

Appen er skrevet i sin helhet i R og med en pakke som heter Shiny. I tillegg har pakkene ggplot2 og leaflet blitt benyttet til henholdsvis grafikk og kartvisninger.

Jeg finner ikke min kommune.

Dette er trolig fordi din kommune ikke er registrert med fangstrettigheter eller mottatt fangst i perioden. Omtrent 233 kommuner inngår i grunnlagsdatasettene, men siden fiskeriene er en regional kystnæring er de aller fleste av disse kommunene registrert med svært lav kvoteandel og landingsandel.

Jeg har sett på dataene for min kommune, og de kan umulig stemme!

Dataene er målt per 31.12. i hvert enkelt år, og kan avvike noe fra faktiske forhold på grunn av måten Fiskeridirektoratet fører inn fartøy og tillatelser i sine registre. For eksempel kan enkelte fartøy med tilhørende tillatelser bli «borte» fra registrene i enkelte år, for eksempel dersom de fisker på utskiftningstillatelse. Disse avvikene kan være veldig store i enkeltår dersom det er snakk om fartøygrupper som består av små fartøy. Dersom det er snakk om veldig store avvik, ber vi deg om å ta kontakt med oss på e-posten under. Se for øvrig rapportens metodekapittel «8.1.4 Tillatelser uten fartøytilhørighet og kvoteandel» for mer informasjon om dette.

Jeg har spørsmål om hvordan dataene er samlet inn og tilrettelagt, eller hvordan jeg kan tolke dataene.

Ta gjerne kontakt på følgende e-post, så skal vi forsøke å besvare dine spørsmål: joachim.sandnes@riksrevisjonen.no